Trái phiếu

Trái phiếu công ty – Corporate Bond là gì ?

Trái phiếu do công ty phát hành để huy động vốn trực tiếp từ người dân mà không phải trả lãi trung gian cho ngân hàng. Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu công ty Corporate Bond , Trái phiếu doanh nghiệp Tài chính gián tiếp Indirect finance  , Tài chính …

Read More »

Tỷ suất ngang giá Parity Price & Giá chênh lệch chuyển đổi là gì ?

Trái phiếu chuyển đổi – Convertible Bond (CB) là gì ? CFOViet.com :: Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu doanh nghiệp mà chủ sở hữu (nhà đầu tư) có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu tương đương của doanh nghiệp đó. Đây được xem là …

Read More »

Tập đoàn bao tiêu chứng khoán – Underwriting Syndicate

Thuật ngữ tài chính:Tập đoàn bao tiêu chứng khoán Underwriting Syndicate シンジケート団, Trái phiếu công ty (lãi suất cố định) Industrial Debenture / Straight Bond 事業債, Trái phiếu chính phủ Government bond 公共債, Công ty chứng khoán v.v Financial Instruments Business Operators 金融商品取引業者..

Read More »

Trái phiếu quốc gia (Government Bonds) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu quốc gia Government Bonds 国債 Trái phiếu ngân sách đặc biệt  Deficit Financing Bonds 特例国債:  Bổ sung vào dự toán ngân sách quốc gia Trái phiếu kiến thiết  Construction Bonds 建設国債:  Xây dựng công trình công cộng Trái phiếu vay gối đầu  借換国債:  Phát …

Read More »

Lãi tích lũy (trái phiếu) Accrued Interest là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Lãi tích lũy Accrued Interest 経過利子..

Read More »

Trái phiếu chính phủ là gì ? (Trái phiếu chiết khấu)

Thuật ngữ tài chính:Kỳ phiếu kho bạc  Treasury bills (T-bills)  短期国債(TB),Tín phiếu kho bạc  Treasury notes (T-notes) 中期国債, Trái phiếu kho bạc  Treasury bonds (T-bonds) 長期国債, Hối phiếu tài chính / Chứng khoán ngắn kỳ của chính phủ   Financial Bill (FB) 政府短期証券 Tín phiếu kho bạc Treasury notes (T-notes) 中期国債

Read More »

Trái phiếu Samurai / Tướng quân / Lưỡng tệ là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu Samurai Samurai bond サムライボンド, Trái phiếu tướng quân  Shogun Bond ショウグン債, Trái phiếu lưỡng tệ  Dual currency bond デュアルカレンシー債, Trái phiếu lưỡng tệ đảo chiều Reverse dual currency bond リバースデュアルカレンシー債

Read More »

Trái phiếu chuyển đổi là gì ? ( Convertible Bond – CB )

CFOViet.com :: Trái phiếu chuyển đổi Convertible Bond (CB) là trái phiếu doanh nghiệp được kết hợp bởi: Trái phiếu thường ( lãi suất thấp ) và Quyền chọn mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Đặc điểm chính: Linh hoạt: Có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu …

Read More »

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm