Lãi tích lũy (trái phiếu) Accrued Interest là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Lãi tích lũy Accrued Interest 経過利子.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm