Trái phiếu công ty – Corporate Bond là gì ?

Trái phiếu do công ty phát hành để huy động vốn trực tiếp từ người dân mà không phải trả lãi trung gian cho ngân hàng.
Thuật ngữ tài chính:
Trái phiếu công ty Corporate Bond , Trái phiếu doanh nghiệp
Tài chính gián tiếp Indirect finance  , Tài chính gián tiếp  Indirect finance .

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm