Trái phiếu Samurai / Tướng quân / Lưỡng tệ là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu Samurai Samurai bond サムライボンド, Trái phiếu tướng quân  Shogun Bond ショウグン債, Trái phiếu lưỡng tệ  Dual currency bond デュアルカレンシー債, Trái phiếu lưỡng tệ đảo chiều Reverse dual currency bond リバースデュアルカレンシー債

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm