Home / Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính (CFO) là gì ? (Chief Financial Officer)

CFO là gì ? Tiếng Anh: Chief Financial Officer, viết tắt là CFOGiám đốc tài chính là một vị trí giám đốc phụ trách quản lý tài chính doanh nghiệp như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả …

Read More »
Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm