“Nghịch cảnh” kinh doanh vàng miếng

Nơi thì doanh nghiệp chen chân, nơi thì phải “cõng vàng miếng lên non”; thu hẹp chênh lệch giá là yêu cầu, song lại ngược với lợi ích của người nắm giữ…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm