Vật liệu xây dựng tồn kho lớn

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tồn kho tăng cao nhất là đối với sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp, gạch ốp lát và kính xây dựng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm