Citigroup bổ nhiệm 2 đồng chủ tịch

Citigroup, ngân hàng lớn thứ 3 nước Mỹ xét về tổng tài sản, vừa công bố bổ nhiệm Jamie Forese và Manuel Medina-Mora làm đồng chủ tịch.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm