EVN vay thêm 2.500 tỷ cho hai dự án nhiệt điện

VDB sẽ cung cấp một khoản tín dụng trị giá 2.500 tỷ đồng cho EVN để đầu tư hai dự án điện

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm