Chỉ số PER, PBR, ROE là gì ? (Chứng khoán , Cổ phiếu)

Xem Video: Tỷ số P/E (Chỉ số PER) là gì trong chứng khoán? Ý nghĩa của nó

PBR = Price-to-Book Ratio (P/B Ratio)
PBR = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Tài sản (Book value)
PBR: càng lớn càng tốt
PER (hay còn gọi là P/E) = Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)
PER = Giá cổ phiếu (Price) ÷ Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (Earning)
PER: càng nhỏ càng tốt

ROE = Return on Equity = Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần ROE = PBR ÷ PER

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm