Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (lãi lỗ) là gì? (Income Statement – PL)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số

Tổng quan về Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement)
Tiếng Anh: Income statement, profit and loss statement
Viết tắt là: P&L, PL

Thuật ngữ tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng báo cáo lãi lỗ ) Income statement, Tổng doanh thu Total Revenue, Lợi nhuận gộp  Gross Profit, Lợi nhuận thuần từ HĐKD Operation Income, Lợi nhuận trước thuế Income Before Tax, Lợi nhuận ròng Net Income, Biên lợi nhuận Profit Margin.

Ví dụ: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Google, từ năm 2007 đến 2010

http://2.bp.blogspot.com/-0hAH0z5N9Jg/TdfY-r5QpbI/AAAAAAAAAFY/EGwlKf0el3g/s1600/TaiChinh-Google.jpg
Tổng doanh thu (Total Revenue) và lợi nhuận ròng (Net Income) tăng đều, nhưng biên lợi nhuận (Profit Margin) đột ngột giảm vào năm 2008 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm