VAMC chỉ mua nợ có nợ gốc từ 3 tỷ đồng

VAMC sẽ hưởng 2% số tiền thu hồi nợ. Với tỷ lệ này, dự kiến, mỗi năm, VAMC sẽ thu về 60 – 160 tỷ đồng, đủ bù đắp chi phí hoạt động hàng năm.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm