Thị trường tài chính – Financial Market là gì ?

thi-truong-tai-chinh-la-gi

Hợp đồng Repo (RP) – Repurchase Agreement:
Các công ty lớn, có uy tín huy động vốn bằng cách vay ngắn hạn qua việc bán và cam kết mua lại trái phiếu & chứng khoán sau một thời gian nhất định.

(Tiếp tục cập nhật)

Thuật ngữ tài chính – ngân hàng:
Thị trường tài chính = Financial Market
Thị trường vốn dài hạn = Long-term money market (Capital market)
Thị trường tiền tệ (Thị trường vốn ngắn hạn) = Money market
Thị trường liên ngân hàng = Interbank Market
Call Market = Thị trường vay nóng = Thị trường cho vay ngắn hạn (tiền lãi tính theo ngày)
Thị trường mở = Open Market
Hợp đồng Repo (RP) Repurchase Agreement

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm