Nâng cao hiệu quả các Diễn đàn doanh nghiệp

(DĐDN) – Một trong những điểm mới trong công tác XTTM của VCCI trong những năm gần đây là việc thành lập các Diễn đàn DN ở hầu hết các thị trường lớn với nòng cốt là các DN lớn đi tiên phong để hướng các DNNVV đi theo.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm