Không mua vàng dưới 1 lượng: Dân phát hoảng

Những thông tin về hàm lượng và khối lượng giao dịch vàng mới xuất hiện đã khiến người dân lo lắng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm