Xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu vàng trang sức

Theo đại diện Vụ Chính sách, mức thuế 10% áp dụng cho xuất khẩu vàng trang sức đã không còn phù hợp do hiện nay không còn hiện tượng doanh nghiệp xuất khẩu vàng dưới dạng nữ trang thô.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm