World Bank: Tái cấu trúc ngân hàng đòi hỏi nguồn lực lớn

Tài sản của ngành ngân hàng Việt Nam cao gấp gần 2 lần GDP, điều này làm cho những nỗ lực tái cấu trúc chủ yếu sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm