Vốn vẫn chưa thể khơi thông

Ở đây có yếu tố mùa vụ; quý đầu tiên những năm gần đây tín dụng thường tăng thấp hoặc giảm, do yếu tố dòng tiền và hoạt động trả nợ của các DN…

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm