Vàng đang trở thành công cụ điều tiết vốn của NHNN?

Gần 15 tấn vàng đã được Ngân hàng Nhà nước chào bán qua đấu thầu. Tính toán tương đối, đã có trên dưới 15.000 tỷ đồng được hút về.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm