Tỷ suất tài sản cố định (Fixed Assets Ratio) là gì ?

Tỷ suất tài sản cố định (Fixed Assets Ratio) là gì ?

CFOViet.com :: Tỷ suất (%) này có ý nghĩa: một đồng vốn ứng với bao nhiêu đồng tài sản cố định, nhằm đánh giá khả năng sử dụng nguồn vốn để chi tiêu vào tài sản cố định, qua đó xem xét doanh nghiệp đó có “an toàn” hay không.

Công thức: 
Tỷ suất tài sản cố định (%) = Tài sản cố định ÷ Vốn chủ sở hữu x 100%
固定比率(%)=固定資産÷株主資本×100

Tỷ số này càng thấp càng tốt. Nếu tỷ số này vượt quá 100% nghĩa là doanh nghiệp đang lệ thuộc bên ngoài để chi trả cho các tài sản cố định của mình.

Ví dụ : Doanh nghiệp mua xe hơi (tài sản cố định) nhưng không thể tự mua bằng vốn của mình, mà phải lệ thuộc nguồn vốn bên ngoài, bằng cách đi vay nợ.

Thuật ngữ tài chính:
  1. Debt to Equity ratio (D/E) = Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tỷ số D/E = Tỷ số DER = 負債比率
  2. Current Ratio = Tỷ số thanh khoản hiện thời (hay Tỷ số thanh khoản ngắn hạn, Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán hiện hành, Hệ số khả năng thanh toán của vốn lưu động) = 流動比率  
  3. Equity ratio = Equity/Asset Ratio = Tỷ lệ Vốn cổ đông (Vốn tự có ) = Tỷ lệ Vốn cổ đông / Tài sản = 自己資本比率
  4. Fixed Assets Ratio = Tỷ suất  tài sản cố định =  = 固定比率  
Ngoài ra:
  • Asset/Equity ratio = Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ tài sản / Vốn cổ đông
  • Book Value = Equity = Vốn

One comment

  1. BÀI VIẾT RÁT HỮU HIỆU, XIN CẢM ƠN !

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm