Tỷ số thanh toán hiện thời (Current Ratio) là gì ?

Tỷ số thanh toán hiện thời (Current Ratio) là gì ?
Tên gọi khác: Tỷ số thanh khoản ngắn hạn, Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán hiện hành, Hệ số khả năng thanh toán của vốn lưu động, Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại

CFOViet.com :: Tỷ số thanh khoản hiện thời (Current Ratio), là tỷ lệ giữa tài sản lưu động và giá trị nợ ngắn hạn phải trả trong cùng kỳ, phản ánh khả năng thanh toán khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp.

Nếu Current Ratio nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là doanh nghiệp không đủ tài sản lưu động để có thể thanh toán các khoản nợ sắp đến hạn phải trả.

Có thể đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp bằng cách so sánh Current Ratio của doanh nghiệp đó với Current Ratio bình quân của các công ty cùng ngành.
 
Hệ số thanh khoản hiện thời của các công ty Bất động sản Việt Nam (Q3/2010)
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng

Tính đến quý 3/2010, hầu hết các công ty Bất động sản của Việt Nam đều có hệ số thanh khoản hiện hành được duy trì ở mức cao, hầu hết đều có giá trị lớn hơn 1. Giá trị bình quân của hệ số này là 2,26. Và hệ số thanh toán nhanh bình quân là 1,32.

Thuật ngữ tài chính:
  1. Debt to Equity ratio (D/E) = Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tỷ số D/E = Tỷ số DER = 負債比率
  2. Current Ratio = Tỷ số thanh toán hiện thời = Tỷ số thanh khoản hiện thời (hay Tỷ số thanh khoản ngắn hạn, Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán hiện hành, Hệ số khả năng thanh toán của vốn lưu động) = 流動比率
  3. Equity ratio = Equity/Asset Ratio = Tỷ lệ Vốn cổ đông (Vốn tự có ) = Tỷ lệ Vốn cổ đông / Tài sản = 自己資本比率
  4. Fixed Assets Ratio = Tỷ suất  tài sản cố định =  = 固定比率
Ngoài ra:
  • Asset/Equity ratio = Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ tài sản / Vốn cổ đông
  • Book Value = Equity = Vốn

One comment

  1. Mình rất thích phần minh hoạ bàng graph. dễ nhớ dễ hiểu mà khó quên.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm