Tỷ lệ Vốn cổ đông (Equity/Asset Ratio) là gì ?

Tỷ lệ Vốn cổ đông là gì ?
CFOViet.com :: Tỷ lệ Vốn cổ đông (Equity ratio = Equity/Asset Ratio), còn gọi là Tỷ lệ Vốn tự có, là tỷ số giữa Vốn cổ đông trên Tổng Tài sản, phản ánh tỷ lệ % giá trị tài sản còn lại mà cổ đông nhận được khi công ty giải thể hoặc phá sản.
Khi thanh lý công ty, cổ đông được xem như là chủ nợ chịu thiệt thòi nhất. Lý do là vì công ty ưu tiên thanh toán các khoản nợ như: nộp thuế, trả tiền vay vốn, lương nhân viên, … rồi phần còn lại mới phân bổ cho cổ đông theo tỷ lệ vốn cổ đông Equity Ratio này.
Gần đây nhất là việc Siêu thị điện máy WonderBuy phá sản, với khoảng nợ 20 tỷ đồng hàng hóa của các nhà phân phối và 2 tỷ đồng của các khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi Susu, … Sau khi thanh toán xong các khoản này, quyền lợi của cổ đông mới được giải quyết.
Thuật ngữ tài chính:
  1. Debt to Equity ratio (D/E) = Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tỷ số D/E = 負債比率
  2. Current Ratio = Tỷ số thanh khoản hiện thời (hay Tỷ số thanh khoản ngắn hạn, Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán hiện hành, Hệ số khả năng thanh toán của vốn lưu động) = 流動比率  
  3. Equity ratio = Equity/Asset Ratio = Tỷ lệ Vốn cổ đông (Vốn tự có ) = Tỷ lệ Vốn cổ đông / Tài sản = 自己資本比率
  4. Fixed Assets Ratio = Tỷ suất  tài sản cố định =  = 固定比率  
Ngoài ra:
  • Asset/Equity ratio = Tỷ lệ tài sản / Vốn chủ sở hữu = Tỷ lệ tài sản / Vốn cổ đông
  • Book Value = Equity = Vốn

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm