Tỷ lệ đóng góp quốc dân, Khuynh hướng tiêu dùng, Tỷ suất tiết kiệm gia đình

Thuật ngữ kinh tế – tài chính:
Tỷ lệ đóng góp quốc dân = National Contribution Rate = 国民負担率
Khuynh hướng tiêu dùng = Consumer propensity = 消費性向
Tỷ suất tiết kiệm gia đình = Household savings rate = 家計貯蓄率

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm