Total Return Swap: Hợp đồng bảo đảm sẽ có lãi toàn phần

CFOViet.com :: Hợp đồng này phòng ngừa rủi ro an toàn và chắc chắn hơn cả CDS, nghĩa là giá trị trái phiếu giảm thì được bên thứ 3 đền bù tổn thất, còn giá trị trái phiếu tăng thì phải trao trả phần tăng đó cho bên thứ 3.CFOViet.com :: Hợp đồng trao đổi toàn bộ thu nhập (total return swap). Hợp đồng này có thể bao gồm cả những tổ chức tài chính đứng ra đảm bảo cho các bên tham gia một tỷ lệ thu nhập cụ thể trên các khoản tín dụng của họ. Ví dụ, tổ chức trung gian sẽ đảm bảo cho ngân hàng A có một tỷ lệ thu nhập trên khoản cho vay kinh doanh cao hơn mức lãi suất trái phiếu dài hạn của Chính phủ là 3%. Như vậy, ngân hàng A đã đổi những khoản thu nhập rủi ro từ khoản tín dụng lấy những thu nhập ổn định hơn.
Hợp đồng trao đổi toàn bộ thu nhập có thể được xây dựng dựa trên một khoản cho vay thương mại mà ngân hàng A mới thực hiện. Ngân hàng A sau đó đồng ý thanh toán cho ngân hàng B toàn bộ các khoản thu từ món vay này bao gồm cả gốc và lãi và các những khoản tăng (giảm) giá trị thị trường của khoản cho vay. Về phần mình, ngân hàng B sẽ cam kết thanh toán cho ngân hàng A lãi suấ LIBOR cộng với một lãi suất bổ sung và thanh toán cho ngân hàng B mức giảm giá trị thị trường của khoản vay. Về bản chất, ngân hàng B đã chấp nhận toàn bộ rủi ro tín dụng và cả rủi ro lãi suất (nếu khoản cho vay có lãi suất thả nổi hay giá trị của khoản vay nhạy cảm với những biến động của lãi suất thị trường) gắn với khoản cho vay của ngân hàng A, điều này như thể ngân hàng B là người cho vay. Hợp đồng này có thể bị chấm dứt sớm nếu người vay vốn mất khả năng thanh toán. (CFOViet.com)
Tham khảo: http://www.cib.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1333&Itemid=113

Phái sinh tín dụng là các công cụ phái sinh được sử dụng để quản lí rủi ro tín dụng với mục đích tự phòng vệ. Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại hình rủi ro khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể và chuyển rủi ro này từ người bán rủi ro (người mua sự bảo vệ tín dụng) đến người mua rủi ro (người bán sự bảo vệ tín dụng). Các phái sinh tín dụng chủ yếu có thể nêu lên là “total return swap”, “credit default swaps”, các giấy tờ phái sinh gắn với rủi ro tín dụng (credit linked notes). Khả năng tách rủi ro tín dụng khỏi các tài sản Có và tài sản Nợ làm cho phái sinh tín dụng trở nên hấp dẫn trong sử dụng. Nhờ các công cụ này, các TCTD có thể tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro tín dụng, đảm bảo đa dạng hoá các rủi ro này. 


Tham khảo: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=2657&cap=3&id=4498


Thuật ngữ tài chính: 
Total Return Swap (TRS), 
Hợp đồng bảo đảm sẽ có lãi toàn phần, 
トータル・リターン・スワップ

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm