Thu hút, sử dụng hiệu quả vốn ODA

Thủ tướng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm