Thị trường vốn 2013: Không quá khó để cải thiện

Dù đã có những cải thiện rõ rệt trong từng quý nhưng xét tổng thể, kinh tế vĩ mô về cuối năm 2012 vẫn yếu kém.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm