Thêm hơn 270 triệu USD phát triển đô thị Đà Nẵng

Việc đầu tư số vốn trên của thành phố Đà Nẵng nhằm cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn và sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm