Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Thuật ngữ tài chính:
Tài chính trực tiếp vs Tài chính gián tiếp
Direct finance  vs  Indirect finance

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm