Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) là gì ?

CFOViet.com :: Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) – gọi tắt là Số vòng quay tài sản, là một tỷ số tài chính tiêu biểu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 
Công thức:
Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần (ròng) ÷ Giá trị bình quân tổng tài sản
Giá trị bình quân tính bằng trung bình cộng của giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ. Doanh thu thuần tình tại thời điểm cuối kỳ. Tỷ số này cho biết mỗi đồng tài sản tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu.

Thuật ngữ tài chính:
Số vòng quay tổng tài sản (F) = Total Asset Turnover = 総資本回転率
総資本回転期間 = 12 ÷ 総資本回転率   (12 = 12ヶ月)

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm