Sẽ lập Trung tâm giao dịch vàng miếng tại Hà Nội và TP.HCM

Hai trung tâm này phục vụ việc đấu thầu mua vàng miếng. Sau khi thị trường ổn định 2 năm mới tổ chức mua bán liên ngân hàng và doanh nghiệp.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm