Quyền chọn (Option): Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

Quyền chọn (Option) là một dạng chứng khoán phái sinh (Derivative Securities). Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).
Mua bán các quyền chọn này sẽ tạo thành 4 phương thức giao dịch:
  1. Long Call (Mua quyền chọn Mua)
  2. Long Put (Mua quyền chọn Bán)
  3. Short Call (Bán quyền chọn Mua)
  4. Short Put (Bán quyền chọn Bán)
[Image]
[Image]
Giải thích thuật ngữ:
Strike Price: Giá đã được định trước
Option premium: Phí giao dịch
Pay-off: Lợi nhuận

European Style Options (Quyền chọn kiểu Châu Âu): Chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn (cuối kỳ hạn).

American Style Options (Quyền chọn kiểu Mỹ): Được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào trước khi đáo hạn. Quyền chọn này có tính linh động hơn so với quyền chọn kiểu Châu Âu.

Take a Long Position (Thế trường vị, Thế Mua, Thế giá lên): Nắm quyền được Mua ở giá đã thỏa thuận (được mua với giá rẻ nếu dự báo trong tương lai giá hàng hóa đó sẽ tăng)

Take a Short Position (Thế đoản vị, Thế Bán, Thế giá xuống): Nắm quyền được bán với giá đã thỏa thuận (được bán giá ca nếu trong tương lai giá hàng hóa đó có giảm đi nữa)

Spread position: Bao hàm cả 2 Thế Mua và Bán ở trên.

Delta = △Premium ÷ △Price
Omega (Ω) = (Premium ÷ Price) Ratio
Sita = △Premium ÷ △Remaining Time

Gamma = △Delta ÷ △Price
Ro = △Premium ÷ △Interest Rate

Tham khảo thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_ch%E1%BB%8Dn
http://www.mysmp.com/options/options-risk-characteristics.html
http://www.saga.vn/view.aspx?id=8672
http://www.militarybank.com.vn/khdn/quyenchonNT_NT.aspThuật ngữ tài chính:
Omega (Ω)

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm