PVD đầu tư 35 triệu USD lập liên doanh tại Singapore

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giàn khoan dầu khí là 226,7 triệu USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 30% và 70% còn lại là vốn vay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm