Phương thức đầu tư giá trị (Value), tăng trưởng (Growth) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Phương thức đầu tư giá trị  Value investing philosophy バリュー運用, Phương thức đầu tư tăng trưởng  Growth investing philosophy グロース運用.
.

One comment

  1. hay lắm, mong là cfoviet ngày càng có những bài đang hay hơn nữa.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm