Phương pháp đầu tư Top-Down Approach và Bottom-Up Approach

Thuật ngữ tài chính: Top-Down Approach, Bottom-Up Approach.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm