Phê duyệt danh mục 2 dự án do UNDP tài trợ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 2 dự án chính thức hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) trong giai đoạn 2012-2016.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm