Phá giá VND: “Trái chiều quan điểm cũng là điều hay”

Gần đây, tỷ giá USD/VND không nhiều biến động trên thị trường, song lại xáo động trong các quan điểm trái chiều về hướng điều hành.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm