Ông Dominic Scriven: Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài là lạc hậu

Tổng giám đốc Dragon Capital cho rằng, vốn nhàn rỗi ở Việt Nam đang còn nhiều, nội lực đang chờ đợi để phát huy.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm