Ổn định tỷ giá, DN cũng cần “ra trận”

9,3% là mức điều chỉnh tỷ giá năm 2011, khiến nhiều DN lỗ “vô phương cứu chữa”.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm