Nới room, nới cơ hội…

(DĐDN) – Mấy ngày qua trên các diễn đàn, thông tin về việc nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) được đặc biệt quan tâm, dù tất cả mới chỉ là chủ trương.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm