Nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Nợ xấu theo báo cáo của tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục tăng 5 tháng đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5, nhóm có khả năng mất vốn tăng mạnh khoảng 36,5% so với cuối năm 2012.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm