Những dự báo của ngân hàng ngoại trong năm 2013

Bên cạnh những thách thức chung về thiếu hụt sản phẩm dịch vụ và nhân sự, thì nợ xấu và quá trình tái cấu trúc tiếp tục sẽ là những thách thức chính cho hoạt động của hệ thống ngân hàng trong năm 2013.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm