NHNN khuyến khích các TCTD sáp nhập, hợp nhất, mua lại

NHNN sẽ triển khai các giải pháp cơ cấu lại về tài chính, hoạt động và quản trị của các TCTD, trong đó kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém và TCTD vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm