Nhập siêu 6 tháng đầu năm khoảng 1,4 tỷ USD

(DĐDN) – Nhập siêu 6 tháng đầu năm khoảng 1,4 tỷ USD, bằng 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, là mức tăng thấp và có thể kiểm soát được.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm