Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam

Khảo sát Triển vọng kinh doanh ASEAN năm 2012/2013 của Hiệp hội kinh doanh Singapore và Phòng Thương mại Mỹ cho thấy, 57% nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam là địa chỉ để mở rộng đầu tư.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm