Ngân hàng nội đang giành lại tín dụng tiêu dùng

Theo Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, các ngân hàng nội đang tăng cường cho vay tiêu dùng với lợi thế là lãi suất thấp hơn ngân hàng ngoại.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm