Ngân hàng Nhà nước thêm quyền

Từ ngày 27/4/2013, Ngân hàng Nhà nước có quyền mua lại cổ phần của những ngân hàng yếu kém hoặc chỉ định tổ chức tín dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm