Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì ?

Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) hay còn gọi là Trung bình cộng có trọng số, hay số bình quân gia quyền. Cách tính toán như sau:
Thuật ngữ tài chính:Mức giá trung bình có trọng số (VWAP) Volume Weighted Average Price 出来高加重平均価格.
.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm