Mức biến động / Độ bất ổn định (Volatility) là gì ?

Thuật ngữ tài chính:Mức biến động Volatility ボラティリティ,
Mức biến động lớn = Volatility cao
Mức biến động nhỏ = Volatility thấp

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm