Ký hợp đồng giao dịch vốn tư nhân lớn nhất Việt Nam

KKR sẽ đầu tư 200 triệu USD, bên cạnh 159 triệu USD đã đầu tư trước đó vào Masan Consumer, bằng cách tăng cổ phần của mình thông qua việc mua lại cổ phiếu phát hành mới và đang lưu hành của Masan Consumer.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm