Khó đoán chênh lệch giá vàng sau ngày 30/6 tới

Theo nhiều chuyên gia, không có cơ sở để hy vọng chênh lệch giá vàng giảm sau 30/6/2013, nếu cách thức đấu thầu tiếp tục được thực hiện như hiện nay.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm